ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2564
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ศรีสงคราม              
1. นายเรวัฒน์ โพธิ์สุ 8533 25 ก.พ.64 3 มี.ค.64 ไตวายเฉียบพลัน 67 4926 นางนิตยา
  อ.ธาตุพนม              
2. นายธเนศ พลเชียงขวาง 6166 3 มี.ค.64 3 มี.ค.64 มะเร็งตับ 69 4927 นายชยุต
3. นางวินิจ นุรา 6163 11 มี.ค.64 23 มี.ค.64 มะเร็งตับ 76 4928 นางนภาลักษณ์
  อ.เมืองนครพนม              
4. นายเฉลิม ดีเหมาะ 3181 6 มี.ค.64 9 มี.ค.64 ไตวาย 79 4929 นางเพ็ญนืภา
5. นายชัยชนะ พรหมจอม 4880 6 มี.ค.64 9 มี.ค.64 ติดเชื้อในกระแสเลือด 80 4930 น.ส.สิรินทร์
6. นางวิเชียร พิมพานนท์ 114 11 มี.ค.64 12 มี.ค.64 มะเร็งเต้านม 93 4931 นางประกายมาศ
7. นายเรืองฤทธิ์ เพชรศิริ 12136 17 มี.ค.64 18 มี.ค.64 ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ 64 4932 นางชูจิต
  อ.ท่าอุเทน              
8. นางวาสนา เกษมศิลป์ 3165 9 มี.ค.64 12 มี.ค.64 โรคชรา 85 4933 นายสรรเพชร
9. นางสุขี ศรีพวงผกาพันธ์ 4664 19 มี.ค.64 19 มี.ค.64 สมองฝ่อวันชรา 86 4934 นายชวลิต
  อ.โพนสวรรค์              
10. นายสมเดช เสนาคำ 9555 21 มี.ค.64 23 มี.ค.64 มะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย 65 4935 นายเจษฎา
11. นายมุนี อนุญาหงษ์ 10156 12 ก.พ.64 21 เม.ย.64 ติดเชื้อในกระแสเลือด 75 4936 นางดวงปี
  ชำระนอกจังหวัด              
12. นางสมร จันทะเสน 8091 8 มี.ค.64 24 มี.ค.64 สมองฝ่อวัยชรา 81 4937 นางดอกเทพ
  อ.ปลาปาก              
13. นางไสว สิทธิธรรม 3922 26 มี.ค.64 26 มี.ค.64 มะเร็งท่อน้ำดี 81 4938 นางไคสี
  อ.หนองสูง              
14. นายสมอ อาจวิชัย 4720 11 มี.ค.64 23 มี.ค.64 สมองขาดเลือด 69 4939 นางบุญชวน
15. นางหนูเหลา ทองบพิตร 1782 17 มี.ค.64 23 มี.ค.64 สมองฝ่อวัยชรา 96 4940 นางณิยรัตน
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 375 บาท(สามร้อยเจ็ด่สิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 5/2564 ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 217,540 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,257 ราย