ประกาศ  
เรื่อง    สมาชิก พ.ส.น.ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2564
 
  ข้อ 1 รายชื่อสมาชิก พ.ส.น. ถึงแก่กรรม
ที่ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว วันถึงแก่กรรม วันที่ได้รับแจ้ง ถึงแก่กรรมเหตุ อายุ ลำดับศพที่ ผู้รับเงิน
  อ.ธาตุพนม              
1. นายโลม โดคำ 8974 21 มี.ค.64 5 เม.ย.64 ปอดติดเชื้อ 73 4940 นางเพชร
2. นายณรงค์ สองสี 14291 3 พ.ค.64 7 พ.ค.64 เลือดออกในสมอง 60 4941 น.ส.ปิยะธิดา
  อ.ศรีสงคราม              
3. นายปรีชา วงษา 9993 2 เม.ย.64 7 เม.ย.64 เบาหวาน 65 4942 นางบัวคำ
4. นายบุญธรรม นีระกุล 8407 4 มี.ค.64 9 มี.ค.64 เลือกออกในสมอง 73 4943 น.ส.วิภาวรรณ
  อ.เมืองนครพนม              
5. นายสุรพล แก่นจันทร์ 10599 6 เม.ย.64 9 เม.ย.64 โรคหลอดเลือดสมอง 62 4944 นางบุญเลื่อน
6. นางรัศมี คำไตรย 8337 25 เม.ย.64 26 เม.ย.64 มะเร็งถุงน้ำดี 66 4945 น.ส.ปวีร์ทิชา
7. นายสมศักดิ์ แสนนิล 10958 21 เม.ย.64 27 เม.ย.64 หัวใจล้มเหลว 66 4946 นายเพชร
  อ.นาแก              
8. นายสวัสดิ์ พัดมา 5575 2 เม.ย.64 20 เม.ย.64 บาดแผลไฟไหม้รุนแรง 78 4947 นางชั้นโท
  อ.เรณูนคร              
9. นางประครอง โยฤทธิ์ 6472 22 เม.ย.64 23 เม.ย.64 โรคมะเร็งกระดูก 75 4948 นายสุรชาติ
  อ.คำชะอี              
10. นายโจม อินธิรัตน์ 1279 31 มี.ค.64 23 เม.ย.64 หัวใจล้มเหลว 93 4949 นายปณวัชร์
  ชำระนอกจังหวัดนครพนม              
11. นางคำจันทร์ ปัญญาสาร 3634 19 เม.ย.64 26 เม.ย.64 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 79 4950 นางกชพร
12. นายวิรัตน์ จันทรสาขา 2469 26 เม.ย.64 6 พ.ค.64 หัวใจล้มเหลว 81 4951 นายสุรชาติ
  อ.เมืองมุกดาหาร              
13. นางซอม ทองผา 1748 29 มี.ค.64 26 เม.ย.64 มะเร็ง 94 4952 นางศิริลักษณ์
  อ.นิคมคำสร้อย              
14. นายไข่สิริ ไขแสง 1028 28 เม.ย.64 6 พ.ค.64 สมองฝ่อวัยชรา 94 4953 นางไกรศรี
                 
  ข้อ 2   สมาชิกมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  ตามข้อบังคับของสมาคม พ.ส.น. ข้อ 16
ต้องชำระ เงินสงเคราะห์ ศพละ  25  บาท เป็นเงินคนละ 350 บาท(สามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
  ข้อ 3 ผู้ถึงแก่กรรมงวดที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับเงินค่าจัดการศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว  รายละ 217,116 บาท
  ข้อ 4 จำนวนสมาชิกที่จะต้องเรียกเก็บเงินทั้งสิ้น   9,239 ราย