หน้าหลัก พ.ส.น.ความเป็นมาคณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์/โทรสารโทรศัพท์ 042-513-043 และโมบาย 080-195-5889 เปิดทำการในวันและเวลาราชการ
  foxyform  
foot logo

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889
E-Mail : posonoro@posonor.or.th