คณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา

 

 

วัตถุประสงค์
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
การบริหารงานสมาคม
ประเภทสมาชิก
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
หน้าที่ที่สมาชิกต้องปฎิบัติ
การลาออกและการจำหน่าย
การจ่ายเงินสงเคราะห์
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
การยื่นขอรับเงิน
 

 

วัตถุประสงค์
เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์
โดยไม่ประสงค์จะหากำไรมาแบ่งปันกัน
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการพ.ส.น.จะอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี เมื่อครบวาระแล้วจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการโดยให้สมาชิกส่งตัวแทนของแต่ละอำเภอ เพื่อลงเลือกตั้งและให้สมาชิกในที่ประชุมเป็นผู้เลือก
การบริหารงานสมาคม
สมาคม พ.ส.น.บริหารงานในรูปของคณะกรรมการจำนวน 25 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก โดยมีการ
1.จัดประชุมประจำเดือนทุกเดือน
2.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อรายงานการบริหารงานให้แก่สมาชิก พ.ส.น. รับทราบปีละ 1 ครั้ง
ประเภทสมาชิก สมาคม พ.ส.น.  มี 2 ประเภท คือ
1.สมาชิกสามัญ     ได้แก่    ข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.สมาชิกสมทบ     ได้แก่    คู่สมรส บุตร ของสมาชิกสามัญ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1.ผู้สมัครต้องบรรลุนิติภาวะและมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
2.เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู ครูโรงเรียนเอกชน พนักงานของรัฐ ครูผู้ช่วย ลูกจ้างคุรุสภา
ลูกจ้างพ.ส.น. ลูกจ้างประจำที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ปฏิบัติงานประจำเขตจังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร
3.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4.ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
5.มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฏหมาย
6.ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม
เอกสารหลักฐานในการสมัครสมาชิก อย่างละ 1 ชุด
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมัครให้คู่สมรส)
4.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นับจากแพทย์รับรอง
5.สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง/หนังสือรับรอง(สำหรับครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว)
6.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้ขอใช้สิทธิ์(กรณีสมัครให้บุตร)
หน้าที่ที่สมาชิกต้องปฎิบัติ
1.สมาชิก พ.ส.น ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย
2.สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องมาชำระด้วยตนเองทุกเดือน หรือฝากชำระเป็นรายปี
3.สมาชิกย้ายที่อยู่หรือหน่วยงานที่สังกัดในการชำระเงิน จะต้องแจ้งที่อยู่หรือหน่วยงานที่สังกัดใหม่ต่อสมาคม    พ.ส.น. เพื่อประโยชน์ของสมาชิก การที่ไม่แจ้งในกรณีย้ายสังกัดอาจทำให้เกิดการสับสน เป็นเหตุให้รายชื่อของ สมาชิกตกหล่น หรือมีปัญหาภายหลังได้
4. กรณีที่สมาชิกเปลี่ยนแปลง ชื่อ -สกุล ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสมาคม พ.ส.น.
การลาออกและการจำหน่ายสมาชิก
1. การลาออกของสมาชิก ให้ยื่นใบลาออกต่อสมาคม พ.ส.น. ด้วยตนเอง
2. การจำหน่ายสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกขาดส่งเงิน พ.ส.น.เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทางสมาคมจะทำหนังสือแจ้งสมาชิก
ให้มาชำระ ถ้าหากไม่มาชำระคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาขอจำหน่ายออกจากการเป็นสมาชิก
การจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาคม พ.ส.น.
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1    เงินค่าจัดการศพ จ่ายทันที่ที่ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม
ประเภทที่ 2    เงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว
ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม  มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามลำดับก่อนหลัง โดยผู้อยู่ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่อันดับหลัง ดังนี้
1.บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5) นี้
2.คู่สมรสของสมาชิก
3.บุตรของสมาชิก
4.บิดา มารดา ของสมาชิก
5. ผู้อยู่ในอุปการะ
การยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว
เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว  มีดังนี้
1.ใบมรณะบัตร
2.ใบเสร็จรับเงินงวดปัจจุบันหรือสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจำหน่าย(ตาย)
4.สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นรับเงิน
6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นรับเงิน
7.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสเป็นผู้ขอรับเงิน
8.ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม กรณีชื่อตามมรณบัตรไม่ตรงกับทะเบียนสมาชิก พ.ส.น.
9.หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
ลูกศร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889 E-Mail : posonoro@posonor.or.th