หน้าหลัก พ.ส.น.ความเป็นมาคณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
คณะกรรมการและบุคลากรของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม
 
   
  นายประคองศิลป์ เมืองซ้าย
นายกสมาคม พ.ส.น.
 
นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
อุปนายกสมาคม พ.ส.น.
นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
อุปนายกสมาคม พ.ส.น.
นายธีระวัฒน์ คำนวณ
เลขานุการสมาคม
นายสมพงษ์ อุมะวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม
นายปัญญา พันธุมัย
นายทะเบียนสมาคม
นายอภิรักษ์ วระกุล
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคม
นางพจนีย์ ผานาค
เหรัญญิกสมาคม
นายปรารถน พละมา
ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
   
  นางแสงจันทร์ ศรีบุญเรือง
ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
นายสันต์ชาย ถาวร
ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
 
นายสังคม พลเยี่ยม
กรรมการประจำหน่วยอำเภอเมืองนครพนม
นายพนมศิลป์ เจริญราษฎร์
กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่าอุเทน
นายวิญญา ยะภักดี
กรรมการประจำหน่วยอำเภอศรีสงคราม
นายทินกร ศรีลาศักดิ์
กรรมการประจำหน่วยอำเภอโพนสวรรค์
นายประมงค์ ไตรยราช
กรรมการประจำหน่วยอำเภอนาแก
นายนิวชน บัวสาย
กรรมการประจำหน่วยอำเภอเรณูนคร
นายพลชัย สุขคณา
กรรมการประจำหน่วยอำเภอธาตุพนม
นายสมชาติ คำหา
กรรมการประจำหน่วยอำเภอบ้านแพง
นายไพรัตน์ ชมศิริ
กรรมการประจำหน่วยอำเภอปลาปาก
นายอุดร วงษ์ตาแสง
กรรมการประจำหน่วยอำเภอนาทม

นายฉลวย ชัยบุญมา
กรรมการประจำหน่วยอำเภอวังยาง

นายดำรงเดช วันนา
กรรมการประจำหน่วยอำเภอนาหว้า
นายบรม บำรุงสวัสดิ์
กรรมการประจำหน่วยจังหวัดมุกดาหาร
นายสามารถ แสนสุข
กรรมการประจำหน่วยจังหวัดมุกดาหาร
นายช่วง ชาวนา
กรรมการประจำหน่วยจังหวัดมุกดาหาร
นางดาวสวรรค์ สารีแผลง
กรรมการประจำหน่วยจังหวัดมุกดาหาร
นางสาวบัวจัน ซาเสน
กรรมการประจำหน่วยจังหวัดมุกดาหาร
นางหทัยรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์
เจ้าหน้าที่ พ.ส.น.
นางรจนา ธัญญผล
เจ้าหน้าที่ พ.ส.น.
นางสาวสุดารัตน์ พาอ่อน
เจ้าหน้าที่ พ.ส.น.

foot logo

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4251-3043 และ 080-195-5889
E-Mail : posonoro@posonor.or.th