หน้าหลัก พ.ส.น.ความเป็นมาคณะกรรมการ พ.ส.น.ข้อบังคับสมาคม พ.ส.น.แผนที่ พสน.ติดต่อเรา
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม
  ว่าด้วยค่าตรวจสอบการเงินของสมาคม พ.ศ. 2538  
  ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักในการเดินทางและประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันของกรรมการ  พ.ส.น.พ.ศ.2534 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553  
  ว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันให้แก่ เจ้าหน้าที่  พ.ส.น.  
  ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางและประโยชน์อย่างอื่นทำนองเดียวกันของ เจ้าหน้าที่  พ.ส.น. พ.ศ.  2534  
  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสมาคม  พ.ส.น. พ.ศ.2534 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552  
  ว่าด้วยวินัยการสอบสวนและการลงโทษเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2534  
  ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2534  
  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ พ.ส.น. พ.ศ. 2538  
  ว่าด้วยค่าพวงหรีดเคารพศพจากสมาคม  พ.ส.น. พ.ศ.  2538 แก้ไขเพิ่มเติมคถึงคร้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553  
 
 
 
 
foot logo

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมจักรจังหวัดนครพนม (พ.ส.น.)
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4252-1139